(*โรงเรียนที่ไม่ได้สังกัด สพป. ให้เลือก "พื้นที่อื่นๆ" ในช่อง จังหวัด ก่อนแล้วกรอกข้อมูลเพิ่มเติม)