สมัครสมาชิก

กรุณาสมัครสมาชิก เพื่อเข้าสู่บทเรียน และกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง เพื่อกรอกข้อมูลลงประกาศนียบัตร

(*โรงเรียนที่ไม่ได้สังกัด สพป. ให้เลือก "พื้นที่อื่นๆ" ในช่อง จังหวัด ก่อนแล้วกรอกข้อมูลเพิ่มเติม)

จัดทำโดย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น  และสำนักงานศึกษาธิการภาค 12