โปรแกรมพัฒนาการเรียนรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี สำหรับนักเรียน

เลือกระดับชั้นของนักเรียน

จัดทำโดย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น  และสำนักงานศึกษาธิการภาค 12